nạn săn trộm tê giác

  • Chiến dịch bảo vệ tê giác Chiến dịch bảo vệ tê giác
    Trên thế giới có năm loài tê giác: tê giác đen và tê giác trắng ở Châu Phi, tê giác Ấn Độ, tê giác Java và tê giác Sumatra ở Châu Á. Các loài tê giác đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt và buôn bán nhằm đáp ứng nhu cầu về thuốc cổ truyền làm từ sừng tê giác.