người sống lâu

  • Vì sao người sống lâu hơn khỉ? Vì sao người sống lâu hơn khỉ?
    Con người có tuổi thọ gấp đôi loài linh trưởng như tinh tinh, khỉ... Thịt có thể là lý do tạo ra những khác biệt trong cấu trúc gien giải thích tại sao người sống lâu hơn chúng.