nhịn tiểu

  • Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn nín tiểu? Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn nín tiểu?
    Chuyện chẳng có gì nếu không bắt đầu với một ít buồn tiểu, sau đó nhanh chóng trở thành cảm giác bị đè nén một cách khó chịu, bạn không ngừng nghĩ về nó nhưng còn đang bận việc nên ráng nán thêm chút nữa.