nhiên liệu tái tạo

  • Bước đột phá mới về năng lượng sinh học Bước đột phá mới về năng lượng sinh học
    Trong hoàn cảnh dự trữ của các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt với tốc độ phi mã hy vọng của con người là trông chờ vào các nguồn năng lượng mới, trong đó có năng lượng sinh học với những bước phát triển bứt phá trong vài năm gần đây.