nhiễm sắc thể

  • Thế giới sẽ không còn đàn ông? Thế giới sẽ không còn đàn ông?
    166 triệu năm trước, khi những động vật có vú đầu tiên xuất hiện, "proto-Y" – tiền thân của nhiễm sắc thể Y – có cùng kích thước với nhiễm sắc thể X và chứa các gen tương đồng nhau.