phát thải khí nhà kính

  • 43% khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp 43% khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp
    Lượng phát thải từ hoạt động nông nghiệp mỗi năm tương đương 65 triệu tấn CO2, chiếm trên 43% tổng lượng khí nhà kính của cả nước. Nguồn phát thải chủ yếu là từ canh tác lúa nước, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi.