psy

  • Video: Vẹt nhảy Gangnam Style Video: Vẹt nhảy Gangnam Style
    Điệu nhảy Gangnam Style không chỉ trở thành con sốt trên khắp thế giới mà còn khiến một con vẹt phải nhún nhảy theo.