quản lý vật nuôi

  • Lập ngân hàng ADN của chó Lập ngân hàng ADN của chó
    Theo thông báo của Đài phát thanh Arutz-7, chủ của tất cả các chú chó đều phải đưa chúng đến để chính quyền lầu mẫu ADN lưu giữ trong một Ngân hàng đặc biệt, dưới sự quản lý của cảnh sát địa phương. Vì sao vậy?