quần lót

  • Ra kinh bất thường Ra kinh bất thường
    Còn gọi là ra kinh không rụng noãn hay chứng xuất huyết bằng đường âm đạo ngoài các chu kỳ kinh bình thường điều khiển bởi hormon. Chứng này xảy ra từng đợt nặng hay nhẹ có tính luân phiên, nhiều lúc chỉ là vết ở quần lót hay chu kỳ