quần thể san hô

  • San hô là động vật hay thực vật? San hô là động vật hay thực vật?
    San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.