robot luật sư

  • Robot luật sư đầu tiên được tuyển dụng Robot luật sư đầu tiên được tuyển dụng
    Khi cần phân tích phán quyết phức tạp của tòa án từ cách đây 13 năm, ROSS không chỉ đưa ra kết quả ngay lập tức mà còn liên hệ với các trường hợp hiện tại bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.