sân vận động

  • Sân vận động ngầm Sân vận động ngầm
    Để tạo ưu thế trong cuộc cạnh tranh đăng cai World Cup 2018, Qatar đang lập đề án xây dựng tại thủ đô Doha một sân vận động dưới đất.