sự hình thành của hệ mặt trời

  • Giả thuyết mới về hệ mặt trời Giả thuyết mới về hệ mặt trời
    Kết quả nghiên cứu mới đang thách thức giả thuyết hiện tại về sự hình thành của hệ mặt trời, vốn cho rằng một vụ nổ sao băng đã kích hoạt mọi thứ.