sự kiện khoa học công nghệ trong nước

  • Infographic: 10 sự kiện KHCN trong nước nổi bật năm 2017 Infographic: 10 sự kiện KHCN trong nước nổi bật năm 2017
    Năm 2017 chứng kiến nhiều sự kiện khoa học công nghệ nổi bật, như Quốc hội thông qua Luật Chuyển giao công nghệ, Đài thiên văn Nha Trang chính thức hoạt động, hay Hàn Quốc xây dựng nhà máy sản xuất động cơ máy bay tại Hòa Lạc.