sự làm xanh

  • Nguốc gốc sự bùng nổ sự sống trên Trái Đất Nguốc gốc sự bùng nổ sự sống trên Trái Đất
    Một trong những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Trái Đất là sự bùng nổ sự sống kỷ Cambri, khoảng 540 triệu năm trước, khi những dạng sống phức tạp và đa bào xuất hiện trên khắp hành tinh.