sự ra đời khái niệm thiên tài

  • Lịch sử của khái niệm thiên tài Lịch sử của khái niệm thiên tài
    Muốn đánh giá đúng vai trò của thiên tài trong thế giới hiện đại, mỗi chúng ta phải hiểu rằng thiên tài là sản phẩm cuối cùng trong khát vọng của những người bình thường.