sa mạc sahara

  • Sa mạc nhiều... nước Sa mạc nhiều... nước
    Trên hành tinh chúng ta, Xa-ha-ra ở miền bắc châu Phi là sa mạc lớn số một và cũng là hoang mạc lớn thứ ba (sau châu Nam Cực và vùng Bắc Cực).