sinh vật đơn bào

  • Bí ẩn gien 'lạ' trong cơ thể người Bí ẩn gien 'lạ' trong cơ thể người
    Các nhà khoa học vừa phát hiện một số ADN không di truyền từ tổ tiên của chúng ta, và điều này có thể thay đổi nhận thức của con người về tiến hóa.