sinh vật ngoại lai

  • Nhận diện rõ sinh vật ngoại lai Nhận diện rõ sinh vật ngoại lai
    Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.