tần thủy hoàng

  • Phát hiện binh khí trân quý của Tần Thủy Hoàng Phát hiện binh khí trân quý của Tần Thủy Hoàng
    Sử sách ghi chép rằng đời Tần, người Trung Quốc đã phát minh ra loại cung nỏ liên châu. Giai thoại cũng cho rằng lăng mộ Tần Thủy Hoàng có lắp đặt những máy bắn tên tự động. Nhưng tới ngày nay, người ta mới được tận thấy cung nỏ của thời Tần Thủy Hoàng.