tầng ozone

  • Bảo vệ tầng ozon kết nối toàn thế giới Bảo vệ tầng ozon kết nối toàn thế giới
    Toàn thế giới đang nhắc lại tầm quan trọng của ozon, ảnh hưởng của con người đến sự suy thoái tầng ozon do thải những chất “làm hư hỏng” tầng ozon vốn dĩ mỏng manh trên tầng cao khí quyển.