thuyết Darwin

  • 9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm 9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm
    Thuyết tiến hóa của Darwin đóng vai trò rất lớn trong việc giải thích nguồn sống sự sống và sự phát triển của các loài sinh vật qua tiến hóa. Nhưng học thuyết của Darwin cũng gặp phải vô số những phản biện của giới khoa học.