trái đất khô cạn

  • Trái đất sẽ thế nào nếu không có đại dương? Trái đất sẽ thế nào nếu không có đại dương?
    Các đại dương hiện bao phủ 71% bề mặt Trái đất và chứa khoảng 97% tổng lượng nước của cả hành tinh chúng ta. Nếu một ngày kia, chúng đột nhiên cạn khô, cuộc sống như chúng ta biết sẽ thay đổi đáng kể.