trung tâm khoa học của thế giới

  • Chất xám của thế giới Chất xám của thế giới
    Từ trước đến nay Mỹ luôn là quốc gia đứng đầu thế giới về công cuộc đầu tư nghiên cứu và phát triển khoa học.