tuabin YnS-W

  • Công nghệ mới giúp giảm giá thành điện gió Công nghệ mới giúp giảm giá thành điện gió
    Khó khăn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng gió từ mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% năm 2020 và 6,0% vào năm 2030 là vấn đề giá thành điện còn cao.