vi sinh vật bán nhân tạo

  • Sự sống mới trên trái đất Sự sống mới trên trái đất
    Các nhà khoa học đã tạo ra một vi sinh vật “bán nhân tạo” đầu tiên với mã di truyền hoàn toàn khác so với những sự sống còn lại trên trái đất.