xác định tổ tiên

  • Không thể xác định tổ tiên bằng kiểm tra ADN Không thể xác định tổ tiên bằng kiểm tra ADN
    Các xét nghiệm kiểm tra ADN mang tính thương mại nhằm xác định một người có phải là hậu duệ của những nhân vật hoặc cộng đồng nổi tiếng trong lịch sử hay không chỉ là “sự chiêm tinh về gene”, giới khoa học cảnh báo.