đường hầm lượng tử

  • Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước Phát hiện trạng thái thứ 4 của nước
    Ngoài ba trạng thái đã biết là rắn, lỏng, khí, nước còn tồn tại ở trạng thái thứ 4 kỳ lạ mang tên "đường hầm" khi đặt dưới áp lực cực cao trong không gian nhỏ.