đường kính của dải ngân hà

  • Kích thước thực sự của Dải Ngân hà Kích thước thực sự của Dải Ngân hà
    Những thiên hà xoắn ốc như Dải Ngân hà của chúng ta trên thực tế lớn hơn vẫn tưởng, theo nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder dựa trên dữ liệu thu thập được từ kính viễn vọng không gian Hubble.