đạn súng trường

  • Đạn bắn nhanh đến đâu? Đạn bắn nhanh đến đâu?
    Đạn súng trường có thể rời khỏi họng súng với tốc độ hơn 4.300 km/h, đủ nhanh để bay qua quãng đường tương đương 11 sân bóng trong một giây.