đậu hà lan

  • Ông tổ của ngành di truyền học Ông tổ của ngành di truyền học
    Có lẽ, bất kỳ ai quan tâm đến sinh học hay từng được học thời phổ thông đều nhớ đến Gregor Johann Mendel, ông tổ của ngành di truyền học