đội tìm kiếm Southern Surveyor

  • "Đảo ma Sandy" xuất hiện trên bản đồ là nhầm lẫn "Đảo ma Sandy" xuất hiện trên bản đồ là nhầm lẫn
    Nhân viên viện bảo tàng New Zealand Auckland Sean Higgins ngày 3/12 cho biết đảo ma ở Thái Bình Dương xuất hiện trên nhiều bản đồ thế giới trong ít nhất một thập kỷ qua là do nhầm lẫn, và sự nhầm lẫn này bắt đầu từ năm 1876.