động vật tàn phá

  • Những cuộc tàn phá của động vật ngoại lai Những cuộc tàn phá của động vật ngoại lai
    Trước nạn rùa tai đỏ ở Việt Nam, trên thế giới từng có nhiều thảm họa về môi trường do động vật ngoại lai gây ra. Có nơi, giới chức phải treo giải hàng triệu USD để tìm kiếm biện pháp loại trừ sinh vật lạ.