đời sống xã hội của côn trường

  • Tìm hiểu về loài mối Tìm hiểu về loài mối
    Mối là một nhóm côn trùng có họ hàng gần với gián. Mối là nhóm côn trùng có đời sống xã hội cao, chúng sống tập trung thành vương quốc sớm nhất.