ếch thoát khỏi miệng rắn

  • Video: Ếch giúp bạn thoát khỏi miệng rắn  Video: Ếch giúp bạn thoát khỏi miệng rắn
    Sau khi nuốt gần trọn con ếch, rắn lao xuống nước. Sai lầm đó của rắn giúp con ếch nhích thêm một phần cơ thể ra khỏi miệng rắn trước khi một con ếch khác giúp nó thoát hiểm.