6 tiết khí mùa hạ

  • Mùa hè 2019 kéo dài bao lâu? Mùa hè 2019 kéo dài bao lâu?
    Năm 2019 tiết Lập Hạ bắt đầu vào ngày 6 tháng 5 và kết thúc tiết Đại Thử vào ngày 7 tháng 8. Như vậy mùa hè 2019 ở Việt Nam kéo dài 3 tháng và kết thúc vào ngày 7/8.