Alexia Metz

  • Ít đồ chơi, trẻ dễ tập trung hơn? Ít đồ chơi, trẻ dễ tập trung hơn?
    Một nghiên cứu khoa học mới đăng tải trên tạp chí chuyên ngành Mỹ cho thấy khi chơi với số lượng đồ chơi ít hơn, khả năng tập trung và sáng tạo của trẻ cũng được nâng lên.