Aspirin

  • Những ứng dụng ngạc nhiên của dầu mỏ Những ứng dụng ngạc nhiên của dầu mỏ
    Dầu mỏ là một trong những nhiên liệu quan trọng nhất của xã hội hiện đại. Dầu cũng được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để sản xuất các chất dẻo và nhiều sản phẩm khác.