Bebionic3

  • Video: Bàn tay robot Bebionic3 Video: Bàn tay robot Bebionic3
    Bebionic3 đã được nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây, và bàn tay của ông Nigel Ackland là phiên bản thứ ba, cũng là phiên bản mới nhất của dự án này.