CMB

  • Bí ẩn của năng lượng tối Bí ẩn của năng lượng tối
    Hiện nay năng lượng tối là thành phần áp đảo trong vũ trụ (70% so với vật chất tối 25% và vật chất thông thường 5%), năng lượng tối đang làm vũ trụ dãn nở với gia tốc.
  • Trái đất đang mất dần vật chất tối Trái đất đang mất dần vật chất tối
    Sau nhiều thời gian nghiên cứu, lần đầu tiên các nhà khoa học đã đo được chính xác số lượng vật chất tối đang mất dần đi trên Trái đất.