Capybara

  • Phát hiện chuột to như lợn tại Mỹ Phát hiện chuột to như lợn tại Mỹ
    Một con chuột lang Nam Mỹ to như con lợn , nặng ít nhất 45kg, đã được máy quay tại một cơ sở xử lý nước ở California ghi hình trước khi nó biến mất trong bụi cây.