Christopher Reid

  • Bộ nhớ kỳ lạ của nấm nhầy Bộ nhớ kỳ lạ của nấm nhầy
    Nấm nhầy, một sinh vật nguyên sinh, tuy không có não hay hệ thần kinh nhưng lại có thể di chuyển rất thông minh nhờ bộ nhớ đặc biệt.