Duy trì sự sống

  • 40 tỉ hành tinh có thể duy trì sự sống 40 tỉ hành tinh có thể duy trì sự sống
    Các nhà khoa học NASA ước tính rằng trong số các hệ hành tinh quay quanh các ngôi sao tương tự như Mặt trời, khoảng 22% có chứa một hành tinh có khả năng duy trì sự sống.