Eleanor Roosevelt

  • Tạo mô hình côn trùng từ máy in 3d Tạo mô hình côn trùng từ máy in 3d
    Một cơ quan khoa học của Úc là “Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation” (CSIRO) đã quyết định ứng dụng công nghệ in 3D vào nghiên cứu côn trùng.