Eleanor Roosevelt

  • Những trùng hợp kỳ lạ nhất trong lịch sử Những trùng hợp kỳ lạ nhất trong lịch sử
    Các sự kiện trùng hợp dường như không có một nguyên nhân chung, tuy nhiên những lời giải thích về chúng có thể mang lại sự thú vị.
  • Sự kỳ lạ của đá thạch anh Sự kỳ lạ của đá thạch anh
    Các nhà trường sinh học cho rằng thạch anh là một thứ đá trực cảm và cực nhạy, có khả năng làm cho con người giao tiếp với vũ trụ, với thế giới siêu nhiên. Những viên đá thạch anh tuyệt đẹp cho phép nhìn thấy cái vô hình, biết được cái chưa biết, thực hi