Hợp tác nghiên cứu ung thư

  • Việt Nam - Mỹ: Hợp tác nghiên cứu ung thư Việt Nam - Mỹ: Hợp tác nghiên cứu ung thư
    Việt Nam và Mỹ sẽ dự án nhằm xây dựng và phát triển Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư với các chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN và đào tạo.