Joël Brugger

  • Tìm vàng nhờ vi khuẩn Tìm vàng nhờ vi khuẩn
    Kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn là một cách để con người có thể xác định nhanh chóng liệu vàng có trong đất hay không.