Martin Ferguson

  • Úc công bố bản đồ động đất Úc công bố bản đồ động đất
    Các nhà nghiên cứu Úc vừa phát triển một chuỗi bản đồ cung cấp thông tin mới về những khu vực dễ bị động đất ở nước này. Bản đồ do Bộ Tài nguyên và năng lượng Úc công bố hôm nay 19/11.