Mary Magdalene

  • Mảnh giấy cổ tiết lộ về hôn nhân của Chúa Mảnh giấy cổ tiết lộ về hôn nhân của Chúa
    Một nhà sử học của trường đại học Harvard vừa giải mã xong một mảnh giấy cói đã mờ có từ thế kỷ thứ 4 đề cập đến vợ của Chúa Jesus. Mảnh giấy cói được viết bằng ngôn ngữ Coptic đề cập đến cuộc nói chuyện của Đức Chúa Jesus về vợ.