MetaWatch

  • Thiết bị thay thế iPhone Thiết bị thay thế iPhone
    Những máy tính đeo được có vẻ như là tương lai của Apple sau iPhone trong dài hạn, giống như trường hợp iPhone thay thế iPod.